หน้าหลัก สสก. ระเบียบการแข่งขัน สมัครแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร จัดการระบบ กระดานข่าว

ผลการสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง รร.สตรีสิริเกศ ปี 2554 วิชาภาษาไทย ป.4-6 (thai01) [ กลับหน้าหลัก ]
ลำดับ ชิ่อนักเรียน(คลิกพิมพ์) ชั้น/โรงเรียน คะแนนที่ได้ รางวัล ทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ
1เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์สอง อนุบาลพยุห์68ชนะเลิศ 2000 โควตา ม.1
2เด็กหญิงปวิชญา บูรณะศรี อนุบาลศรีสะเกษ67รองชนะเลิศอันดับ 1 1500 โควตา ม.1
3เด็กหญิงธัญวรัตน์ วงศ์พิทักษ์ อนุบาลศรีสะเกษ65รองชนะเลิศอันดับ 2 1000 โควตา ม.1
4เด็กชายธนทัต ก่อสกุล อนุบาลวัดพระโต65ชมเชย โควตา ม.1
5เด็กชายทักษิณ เสาเวียง บ้านดินดำ63ชมเชย โควตา ม.1
6เด็กหญิงขวัญหทัย เต็มเจียม อนุบาลศรีสะเกษ62ชมเชย
7เด็กหญิงปาณิสรา ศรีเมือง อนุบาลศรีสะเกษ62ชมเชย
8เด็กหญิงครองขวัญ คำจันทรา อนุบาลอุบลราชธานี62ชมเชย
9เด็กหญิงธมลวรรณ สิงห์คำ อนุบาลอุทุมพร61ชมเชย
10เด็กหญิงรสสุคนธ์ แก้วคำแสน บ้านเด็กวารินชำราบ61ชมเชย
11เด็กหญิงปิยะดา เสนคราม อนุบาลไพรบึง60ชมเชย
12เด็กหญิงวิชญาพร เชาว์ศรีกุล บ้านเด็กวารินชำราบ59ชมเชย
13เด็กชายดนุสรณ์ ฉิ่มทอง อนุบาลศรีสะเกษ59ชมเชย
14เด็กหญิงวณีชยา ลุนไธสง อนุบาลศรีสะเกษ59ชมเชย
15เด็กหญิงณัฐนรี ผ่องใส อนุบาลศรีสะเกษ59ชมเชย
16เด็กชายดนุศิน เกตุจู อนุบาลอุบลราชธานี59ชมเชย
17เด็กชายณัฐนันท์ จันครา อนุบาลศรีสะเกษ58ชมเชย
18เด็กหญิงณัศทกาญญ์ จันทร์สุคนธ์ อนุบาลศรีสะเกษ58ชมเชย
19เด็กหญิงพรพรรณ เดชบุญ บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน58ชมเชย
20เด็กชายธงไชย บุญจันทร์ อนุบาลวัดพระโต58ชมเชย
21เด็กหญิงเกตุศิริ อาจศิริ อนุบาลศรีประชานุกูล58ชมเชย
22เด็กหญิงสุกฤตา สิงห์คำ อนุบาลศรีประชานุกูล58ชมเชย
23เด็กหญิงสุภณิดา จันทร์ทิพย์ อนุบาลศรีสะเกษ58ชมเชย
24เด็กชายวสุ โพธิ์งาม อนุบาลศรีสะเกษ57
25เด็กหญิงนิรัตติยาภรณ์ แสนนาใต้ อนุบาลศรีสะเกษ57
26เด็กหญิงชนรดี พรหมรัตน์ อนุบาลอุทุมพร57
27เด็กหญิงรุงระวี ศรีประทุม วัดหลวงวิทยา57
28เด็กหญิงกฤตพร ไทยสะเทือน อนุบาลศรีสะเกษ57
29เด็กชายวสันต์ ชูเสน มารีวิทยา57
30เด็กชายนรากร ภักดีวงศ์ บ้านดินดำ57
31เด็กหญิงจรรยารักษ์ น้อยฉิม บ้านเสื่องข้าว57
32เด็กหญิงอนันตญา เกื้อกูล อนุบาลวัดพระโต57
33เด็กหญิงพัชราภรณ์ ลำสมุทร อนุบาลศรีสะเกษ56
34เด็กหญิงกรรวี สหัสดี อนุบาลศรีสะเกษ56
35เด็กหญิงรมิดา พงศ์พีรเดช อนุบาลศรีสะเกษ56
36เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญกอง อนุบาลน้ำเพชร56
37เด็กหญิงโศภิษฐา ลือชา อนุบาลศรีประชานุกูล56
38เด็กหญิงระรินทิพย์ จันทร์วิเศษ อนุบาลศรีสะเกษ55
39เด็กหญิงวิมลณัฐ บุญลี อนุบาลศรีสะเกษ55
40เด็กหญิงกฤติกา ศรีรุณ อนุบาลศรีสะเกษ55
41เด็กชายกฤษณะ คำโสภา บ้านดินดำ55
42เด็กหญิงชิษฐา ศรีราม อนุบาลศรีสะเกษ55
43เด็กหญิงรุ่งศิรา มาลาคำ อนุบาลอุบลราชธานี55
44เด็กหญิงผุสดี จานดี อนุบาลศรีประชานุกูล55
45เด็กหญิงศุภนิดา เพียรพานิช อนุบาลศรีสะเกษ55
46เด็กหญิงนภวรรณ ภูมิสถาน อนุบาลศรีสะเกษ55
47เด็กหญิงชญานิษฐ์ ชัยสิทธานนทื อนุบาลศรีสะเกษ54
48เด็กหญิงกรรณิการ์ สีทา อนุบาลอุทุมพร54
49เด็กหญิงทิพธัญญา สนทยา อนุบาลศรีสะเกษ54
50เด็กหญิงกษมา สายแก้ว อนุบาลวัดพระโต54
51เด็กหญิงสุกัญญา ศรีพล บ้านหนองออ54
52เด็กหญิงธนัญญา โนนกอง อนุบาลศรีสะเกษ54
53เด็กหญิงนลินี เวสสวัสดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ54
54เด็กหญิงกานต์มณี สายสุข อนุบาลศรีสะเกษ54
55เด็กหญิงพิชญา สุภาวิลัย อนุบาลศรีสะเกษ53
56เด็กหญิงสิริณัฐกาญจน์ ไชยอินทร์ อนุบาลศรีสะเกษ53
57เด็กหญิงจตุทิพย์ จันทร์สนิทศรี อนุบาลอุทุมพร53
58เด็กหญิงชนยิดา จุมพิต บ้านกุดปราสาท53
59เด็กหญิงวรรณวิดา ธีรเจตกูล อนุบาลศรีสะเกษ53
60เด็กหญิงศีรดา ประคำสาย อนุบาลศรีสะเกษ53
61เด็กหญิงจิระประภา คำพิสิทธิ์ อนุบาลวัดพระโต53
62เด็กหญิงพรหมพร พรหมศรี อนุบาลศรีประชานุกูล53
63เด็กหญิงวรินทร คุณเกียรติ อนุบาลศรีสะเกษ52
64เด็กหญิงอรัญญา คำแปล อนุบาลศรีสะเกษ52
65เด็กหญิงปวีณ์นุช กันตรง อนุบาลศรีสะเกษ52
66เด็กชายภัคพงษ์ อรรคบุตร มารีวิทยา52
67เด็กหญิงฐิติมา เพี้ยบุญมา อนุบาลวัดพระโต52
68เด็กหญิงชัญญานุช ศรีโสดา อนุบาลวัดพระโต52
69เด็กหญิงภัทรวดี ศรศรี บ้านส้มบ่อย52
70เด้กหญิงพิชชาพรรณ จันทร์ลา อนุบาลอุบลราชธานี52
71เด็กชายทิศนุพงศ์ สุรำไพ อนุบาลอุบลราชธานี52
72เด็กหญิงเบญญาภา บุษบงค์ อนุบาลยางชุมน้อย52
73เด็กหญิงเบญญาภา เพ็งแจ่ม มารีวิทยา51
74เด็กหญิงชุติการณ์ พรมดี อนุบาลวัดพระโต51
75เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรลานน์ อนุบาลศรีสะเกษ51
76เด็กหญิงนัยน์ยพัชร วิเศษวงษา อนุบาลศรีสะเกษ51
77เด้กหญิงกุลธิดา บุดดาดี อนุบาลอุบลราชธานี51
78เด็กหญิงปุณยาพร ภูริเดชพัชรพงศ์ อนุบาลศรีประชานุกูล51
79เด็กหญิงปรียาภรณ์ พลแสน อนุบาลศรีประชานุกูล51
80เด็กหญิงภัทชนิดา ทองย้อย อนุบาลศรีสะเกษ51
81เด็กหญิงนภาพร บุญราช อนุบาลศรีสะเกษ51
82เด็กหญิงเจนจิรา ทองจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ51
83เด็กชายสรุเชษฐ์ ทัดเทียม อนุบาลศรีสะเกษ51
84เด็กหญิงพิชยา สีแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ51
85เด็กชายพิจักษณ์ แก้วลา อนุบาลศรีสะเกษ51
86เด็กหญิงณัฐชา มะณีย์ บ้านหมากเขียบ51
87เด็กหญิงญานิภา โพธิ์งาม อนุบาลศรีประชานุกูล50
88เด็กชายกฤตยา รมยาคม บ้านแต้ (ประชาบำรุง)50
89เด็กหญิงอลีนา มารมย์ อนุบาลน้ำเพชร50
90เด็กหญิงสุวัฒนา สกุลแก้ว มารีวิทยา50
91เด็กชายวีระพงศ์ จันทร์ดี บ้านดินดำ50
92เด็กหญิงณัฐสุดา ลือเดช อนุบาลศรีสะเกษ50
93เด็กหญิงสุกัญญา โตมร อนุบาลวัดพระโต50
94เด็กหญิงพิชานาถฏ์ อนันตยศชัย อนุบาลวัดพระโต50
95เด็กหญิงขนิษฐา แย้มยิ้ม อนุบาลวัดพระโต50
96เด็กหญิงอรัชพร ทองเทพ อนุบาลอุบลราชธานี50
97เด็กหญิงศรัญญา กรุณา อนุบาลศรีประชานุกูล50
98เด็กชายสืบศักดิ์ คำแสน อนุบาลศรีประชานุกูล50
99เด็กหญิงอัญชิสา มะลิทอง บ้านหนองออ50
100เด็กชายณัฐพนธ์ สืบสณ บ้านหนองออ50
101เด็กหญิงนารีรัตน์ ธะศรีชัย อนุบาลยางชุมน้อย50
102เด็กหญิงณัฐชยา ศรีเลิศ บ้านท่าคอยนาง50
103เด็กหญิงสุพรรษา งามนัก บ้านท่าคอยนาง50
104เด็กชายภูมิพัฒน์ มณีเติม อุบลวิทยาคม50
105เด็กชายธนากร ศรไชย อุบลวิทยาคม50
106เด็กชายกฤษณพล สาสังข์ อนุบาลศรีสะเกษ49
107เด็กหญิงมนสิชา เสาร์จันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ49
108เด็กหญิงศุภิลักษณ์ จำรัสธนสาร อนุบาลศรีสะเกษ49
109เด็กชายภาณุวิชญ์ เพ็งชัย อนุบาลศรีสะเกษ49
110เด็กหญิงเมปิยา จำเริญ อนุบาลศรีสะเกษ49
111เด็กหญิงมัณฑนา สังขาว บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน49
112เด็กหญิงธนาภรณ์ บุระกรณ์ บ้านดงบัง49
113เด็กหญิงปริญญา รวยรื่น บ้านดงบัง49
114เด็กหญิงณิรชา นากเณร บ้านหนองสังข์49
115เด็กหญิงวิรัญญา ธรรมแสง มารีวิทยา49
116เด็กหญิงฐิติพร นิยม อนุบาลราษีไศล49
117เด็กหญิงมณีรัตน์ ภูมิภักดิ์ อนุบาลวัดพระโต49
118เด็กหญิงบัณฑิตา บุยเต็ม อนุบาลวัดพระโต49
119เด็กชายมาตุภูมิ ประเสริฐศรี เขื่องในเจริญราษฎร49
120เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย49
121เด็กชายกมลภพ ทองอินทร์ อนุบาลยางชุมน้อย49
122เด็กหญิงอรสา มูลจัด บ้านท่าคอยนาง49
123เด็กหญิงศุภลักษณ์ พะโยมเยี่ยม อนุบาลศรีสะเกษ49
124เด็กหญิงศิริญาดา ทองปาน อนุบาลศรีสะเกษ49
125เด็กหญิงสิรตา เปลี่ยนสมัย อนุบาลศรีสะเกษ49
126เด็กหญิงวาสิตา ประเสริฐ์ศรี อุบลวิทยาคม49
127เด็กหญิงศรีจุฬาลักษณ์ มันรศรี บ้านไผ่49
128เด็กชายสืบตระกูล เกษชุมพล อนุบาลศรีสะเกษ48
129เด็กหญิงพิชญาภา สมบัติวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ48
130เด็กชายศักรินทร์ เรืองสอน มารีวิทยา48
131เด็กหญิงชริศา ตั้งวงศ์วณิชย์ มารีวิทยา48
132เด็กหญิงพิรุณพร สุจริตประภากร มารีวิทยา48
133เด็กหญิงบัวชมภู ศรีภา อนุบาลศรีสะเกษ48
134เด้กหญิงณัฏฐกานต์ เพชรลานน์ อนุบาลศรีสะเกษ48
135เด็กหญิงธันยพร พงษ์สุวรรณ อนุบาลวัดพระโต48
136เด็กหญิงวรกานต์ เจริญศรี อนุบาลศรีประชานุกูล48
137เด็กชายณัฐภณ ทุมพัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ48
138เด็กหญิงวิชาพร ไกรแก้ว บ้านท่าคอยนาง48
139เด็กชายศตพล ทาโสม อนุบาลศรีสะเกษ48
140เด็กหญิงภัทรจิรา วงศาสนธิ์ บ้านไทยโพนทราย48
141เด็กหญิงณัฐธิดา พุ่มแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ47
142เด็กหญิงรัชนก ทองมนต์ บ้านหางว่าวโนนบัว47
143เด็กชายชิษณุพงศ์ หมูทอง มารีวิทยา47
144เด็กหญิงวรินทร์นิภา มูลจัด อนุบาลวัดพระโต47
145เด็กชายหทัยชนก ทองคำ มารีวิทยา47
146เด็กหญิงหฤทัยรัตน์ ชืนชาย บ้านเสื่องข้าว47
147เด็กชายพีรวิชญ์ กงศรี อนุบาลศรีสะเกษ47
148เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินละวงศ์ อนุบาลวัดพระโต47
149เด็กชายเจริญชัย นามวงษ์ อนุบาลวัดพระโต47
150เด็กชายรันชน์ พีระนันท์รังษี อนุบาลอุบลราชธานี47
151เด็กหญิงณัฐพร วงษ์ขันธ์ บ้านโพนค้อ47
152เด็กหญิงรสสุคนธ์ ดำริ เขื่องในเจริญราษฎร47
153เด็กหญิงวจี หนันดูน อนุบาลศรีประชานุกูล47
154เด้กชายดนุสรณ์ แปงแสง อนุบาลศรีประชานุกูล47
155เด็กหญิงสุภาวดี บุตะเคียน อนุบาลศรีประชานุกูล47
156เด็กหญิงมณีกานต์ อ่อนคำ อนุบาลศรีประชานุกูล47
157เด็กหญิงพัชรี เพชรไพร บ้านหนองออ47
158เด็กหญิงนัฐธิดา เที่ยงโต อนุบาลศรีสะเกษ47
159เด็กหญิงอรจิรา บุญปัญญา อนุบาลศรีสะเกษ47
160เด็กชายชนายุส ชัยชาญ อนุบาลยางชุมน้อย47
161เด็กหญิงวินิธา เกษร อนุบาลศรีสะเกษ46
162เด็กหญิงศิรินภา หมื่นแสนพัน บ้านหางว่าวโนนบัว46
163เด็กหญิงกัลย์สุดา สาลีพวง อนุบาลกันทรารมย์46
164เด็กหญิงจันทิมา สีสา บ้านดงบัง46
165เด็กหญิงสุภาพร พลขันธ์ บ้านดงบัง46
166เด็กหญิงศิริลักษณ์ แท่นศิลา บ้านเสื่องข้าว46
167เด็กชายภูมิพัฒน์ พันธ์คำ อนุบาลศรีสะเกษ46
168เด็กหญิงผกาภรณ์ บุญส่ง อนุบาลวัดพระโต46
169เด็กหญิงจิรารัตน์ พรหมบุตร อนุบาลวัดพระโต46
170เด็กหญิงสรัญญา สาระภา อนุบาลวัดพระโต46
171เด็กชายวรปรัชญ์ ใจสกุลสมโชค อุบลวิทยาคม46
172เด็กหญิงทีพานัน พันธการ อุบลวิทยาคม46
173เด็กหญิงภวิตรา พงษ์ภา อนุบาลศรีสะเกษ45
174เด็กหญิงบัวชมภู ทองปด อนุบาลศรีสะเกษ45
175เด็กหญิงนพัฒชา พุฒิพิมาย อนุบาลน้ำเพชร45
176เด็กหญิงจันคนานต์ โลวะจินังกูร มารีวิทยา45
177เด็กหญิงชญานุช สิงห์ทอง มารีวิทยา45
178เด็กหญิงพิกุล มุ่งสิน บ้านดินดำ45
179เด็กหญิงจรัชญา ผักใหม อนุบาลศรีสะเกษ45
180เด็กหญิงมนัญชัย พิทักษา อนุบาลวัดพระโต45
181เด็กหญิงดวงฤทัย อรรคบุตร บ้านส้มบ่อย45
182เด็กหญิงปุณยาพร คาดบัว อนุบาลศรีสะเกษ45
183เด้กหญิงสุภาพิชญ์ สายงาม อนุบาลอุบลราชธานี45
184เด็กหญิงทัตพิชา พัฒนสรดู อนุบาลศรีสะเกษ45
185เด็กหญิงศิริวรรณ จริยพงษ์ไพบูลย์ อนุบาลศรีสะเกษ45
186เด็กหญิงปาลินี หงษ์ทอง อนุบาลศรีสะเกษ45
187เด็กหญิงศุภาอร วิลากุล อุบลวิทยาคม45
188เด็กหญิงศิริรัตน์ ประดังเสียง อนุบาลวัดพระโต45
189เด็กหญิงอภิชญา ธุวธารางกูร อนุบาลศรีสะเกษ44
190เด็กหญิงศรัญญา ญาณสาลี อนุบาลศรีสะเกษ44
191เด็กชายพงษ์พิชัย จันแดง อนุบาลศรีสะเกษ44
192เด็กชายคณาทรัพย์ สีหะวงษ์ อนุบาลศรีสะเกษ44
193เด็กชายศุภกร เวชคง อนุบาลศรีสะเกษ44
194เด็กหญิงบุษกร บุตรโรมบุญ บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)44
195เด็กหญิงชลธิชา เสนคราม อนุบาลไพรบึง44
196เด็กหญิงกัญญาพัชร โสภา อนุบาลศรีสะเกษ44
197เด็กหญิงศิลป์สุดา ภูจอมจิตร์ อนุบาลน้ำเพชร44
198เด็กหญิงกานต์ธิดา พรมโสภา อนุบาลราษีไศล44
199เด็กหญิงปิยธิดา ศิลปศร อนุบาลขุนหาญ44
200เด็กหญิงวรินภัทร สอนพูด อนุบาลศรีสะเกษ44
201เด็กหญิงรุจินันท์ อุกฤษฎ์สิริ อนุบาลศรีสะเกษ44
202เด็กหญิงปวีกรณ์ บุญเย็น อนุบาลวัดพระโต44
203เด็กหญิงจรัญญา วรสา อนุบาลวัดพระโต44
204เด็กชายอติรัฐ หมื่นแสน อนุบาลวัดพระโต44
205เด็กหญิงปาริชาติ คำเคน อนุบาลวัดพระโต44
206เด็กชายณัฐชัย นัยบุตร อนุบาลศรีสะเกษ44
207เด็กหญิงสิริกานต์ จันทร์ปุ่ม อนุบาลอุบลราชธานี44
208เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิตจักร หมื่นสี่ประชาสรรค์44
209เด็กหญิงสมฤดี ดีบุตร บ้านกระแชงฯ44
210เด็กหญิงธัญารัตน์ แปงแสง อนุบาลศรีประชานุกูล44
211เด็กหญิงจอมรุจา สรรพศรี อนุบาลศรีประชานุกูล44
212เด็กหญิงสุวิมล เหล่าโคตร อนุบาลยางชุมน้อย44
213เด็กชายพัชรพล สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย44
214เด็กหญิงพิมกุล เพ็งกล้า อนุบาลยางชุมน้อย44
215เด็กชายธีรเชษฐ์ งามจันทร์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม44
216เด็กหญิงเกื้อ สังฆะมณี อุบลวิทยาคม44
217เด็กหญิงวารีรัตน์ บุญธรรม บ้านโพนค้อ43
218เด็กหญิงเจียระใน แก้วอาษา อนุบาลศรีสะเกษ43
219เด็กหญิงกนกรดา พรมโลก อนุบาลศรีสะเกษ43
220เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สมบูรณ์ บ้านหางว่าวโนนบัว43
221เด็กหญิงวริษฐา พวงมะเทศ มารีวิทยา43
222เด็กหญิงอพิชญา สรสิทธิ์ มารีวิทยา43
223เด็กหญิงศศิกานต์ นามฤทธิ์ มารีวิทยา43
224เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มงคล อนุบาลวัดพระโต43
225เด็กหญิงวิภาดา เพชรพลอย บ้านหนองระเยียว43
226เด็กหญิงพิมพ์ชนิกา ไชยวิเศษ อนุบาลวัดพระโต43
227เด็กหญิงเปรมสิริ ใจธรรม อนุบาลวัดพระโต43
228เด็กหญิงพนิดา นพพันธ์ บ้านสะเดาใหญ่43
229เด็กหญิงจิตฐิตศมน อภิรัชบุญโชค อนุบาลอุบลราชธานี43
230เด็กหญิงบุศราภร์ สิงห์ดง อนุบาลศรีประชานุกูล43
231เด็กชายภัคพล ทวี อนุบาลศรีสะเกษ43
232เด็กหญิงวรันญา ยงย้อย บ้านหนองออ43
233เด็กหญิงศิริวรรณ คำภาษา อนุบาลศรีสะเกษ43
234เด็กหญิงนุจรินทร์ สมใจ อนุบาลยางชุมน้อย43
235เด็กหญิงธวัลรัตน์ สุภัคชัยเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ43
236เด็กชายศุภณัฐ รักษา บ้านท่าคอยนาง43
237เด็กชายชยพล สีนวนจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ43
238เด็กชายทวีชัย ไตรพรม อนุบาลศรีสะเกษ42
239เด็กหญิงศิริมณี ทองคำพันธ์กุล อนุบาลอุทุมพร42
240เด็กหญิงพัชราพรรณ พาลี อนุบาลอุทุมพร42
241เด็กหญิงสรีนาถ โนนกอง อนุบาลศรีสะเกษ42
242เด็กหญิงปรียาภรณ์ นาคนาคา อนุบาลไพรบึง42
243เด็กหญิงพิตยา แก้วคำ อนุบาลน้ำเพชร42
244เด็กชายอรรถวุฒิ ชาญชิต บ้านหนองสังข์42
245เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา ลังกาทรง บ้านหนองสังข์42
246เด็กหญิงเบญญากร เดือนตะคุ มารีวิทยา42
247เด็กหญิงธนียา ชาลากุลพฤฒิ มารีวิทยา42
248เด็กชายวรศักดิ์ บุญสาลี อนุบาลศรีสะเกษ42
249เด็กหญิงปิยะดา อินตะนัย อนุบาลวัดพระโต42
250เด็กหญิงพันมัสสา ปิ่นทอง มารีวิทยา42
251เด้กหญิงพัชริดา ราชรินทร์ อนุบาลวัดพระโต42
252เด็กหญิงลาวัลย์ แก้วหิน อนุบาลศรีสะเกษ42
253เด็กชายนราวิชญ์ กุลัพบุรี อนุบาลศรีประชานุกูล42
254เด็กชายสิริลักษณ์ สว่างภพ อนุบาลศรีประชานุกูล42
255เด็กชายจิรายุทธ สารีบุตร อนุบาลศรีสะเกษ42
256เด็กหญิงณิชชารีย์ ธนินท์จิรานนท์ อนุบาลศรีสะเกษ42
257เด็กหญิงสุวนันท์ โมคศิริ อนุบาลยางชุมน้อย42
258เด็กหญิงอรอุมา ดาวศรี บ้านท่าคอยนาง42
259เด็กหญิงณัฐชยา รัตนโกเศศ อนุบาลศรีสะเกษ42
260เด็กหญิงปิยาภร สุขเกษม อนุบาลศรีสะเกษ42
261เด็กหญิงวิมลศิริ แก้วสุข อุบลวิทยาคม42
262เด็กหญิงสิริกานดา ผลดี อาเวมารีอา42
263เด็กชายธวัชชัย จันแถม บ้านแต้ (ประชาบำรุง)41
264เด็กชายชยกร ชมบุตรศรี อนุบาลศรีสะเกษ41
265เด็กหญิงจิราภา บุญเย็น อนุบาลศรีสะเกษ41
266เด็กหญิงยลดา เรืองอมรวิวัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ41
267เด็กหญิงจิราพร โพธิ์ศรี อนุบาลศรีสะเกษ41
268เด็กชายสหัสวรรษ โมทะจิตร อนุบาลศรีสะเกษ41
269เด็กชายเจษฎาภรณ์ อำไพ อนุบาลศรีสะเกษ41
270เด็กหญิงอภิสรา ยันนี อนุบาลไพรบึง41
271เด็กหญิงนฤภร นาคนาคา อนุบาลไพรบึง41
272เด็กชายสวนิต ธรรมบุตร อนุบาลราษีไศล41
273เด็กหญิงภรณ์ทิยา แก้วภักดี บ้านแก้ง41
274เด็กหญิงสาธิดา สายสงฆ์ อนุบาลวัดพระโต41
275เด็กหญิงพรชนก วันสุดล อนุบาลวัดพระโต41
276เด็กหญิงเกตรา แสงเวียน อนุบาลวัดพระโต41
277เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ ทองมนต์ อนุบาลวัดพระโต41
278เด็กหญิงอรอนงค์ แซ่ลิ้ม อนุบาลวัดพระโต41
279เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ปัญญาคม อนุบาลวัดพระโต41
280เด็กชายภควิชย์ พิมพ์พรรศ์ อนุบาลอุบลราชธานี41
281เด้กหญิงขวัญหทัย โคตรสุโพธิ์ อนุบาลอุบลราชธานี41
282เด็กหญิงดวงเนตร วงศา บ้านกระแชงฯ41
283เด็กหญิงณัฐวิภา ไกรวิเศษ อนุบาลศรีประชานุกูล41
284เด็กหญิงอภิรดี จันครา อนุบาลศรีประชานุกูล41
285เด็กชายเอกราช ศรีนาม อนุบาลยางชุมน้อย41
286เด็กหญิงพิมพ์มาดา เสมอภาค อนุบาลอุทุมพรพิสัย41
287เด็กหญิงอรุณรัตนื จวงการ บ้านแต้ (ประชาบำรุง)40
288เด็กหญิงณัฏฐมน จำปาเรือง อนุบาลศรีสะเกษ40
289เด็กหญิงวิชญาพร คุ้มครอง อนุบาลไพรบึง40
290เด็กชายเฉลิมเกียรติ ศรีมัตเนตร มารีวิทยา40
291เด็กหญิงขนิษฐา เรืองหงษา มารีวิทยา40
292เด็กหญิงธนัญธิดา สุภาทิพย์ มารีวิทยา40
293เด็กชายนันตชัย นางวงษ์ บ้านโนนแย้40
294เด็กหญิงนิตยา มูลพันธ์ อนุบาลวัดพระโต40
295เด็กหญิงณัฐนันท์ ปัชฌาบุตร อนุบาลวัดพระโต40
296เด็กหญิงพัฒนภา จำนงศรี อนุบาลวัดพระโต40
297เด็กหญิงพิศมัย เกษหอม อนุบาลวัดพระโต40
298เด็กหญิงกัลญารัตน์ การะเกต บ้านตาทอง40
299เด็กชายผดุงพล ยอดเพชร อนุบาลอุบลราชธานี40
300เด็กชายสิทธินนท์ ประดิษฐศิลป์ เขื่องในเจริญราษฎร40
301เด็กหญิงอาทิตยา พินิจผล อนุบาลศรีประชานุกูล40
302เด็กชายภาคภูมิ พากเพียร อนุบาลศรีประชานุกูล40
303เด็กหญิงกิตติยากร สนิทรัมย์ อนุบาลศรีประชานุกูล40
304เด็กชายชัจวินทร์ นามบุตร อนุบาลศรีสะเกษ40
305เด็กชายเธียรรัตน์ สะโสดา อนุบาลศรีสะเกษ40
306เด็กหญิงวิสนีย์ แจ้งสว่าง บ้านจอมวิทยา39
307เด็กหญิงสุชานันท์ ประครองพันธ์ อนุบาลศรีสะเกษ39
308เด็กชายวัฒนา ล่องศาลา อนุบาลศรีสะเกษ39
309เด็กหญิงปานภาพ ทองแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ39
310เด็กหญิงจิรัชญา ทองมา อนุบาลศรีสะเกษ39
311เด็กหญิงพิชญา นามวงษ์ รวมสินวิทยา39
312เด็กหญิงนริศรา บุตรมา บ้านดงบัง39
313เด็กหญิงรัชดาภรณ์ บุญหวาน บ้านเอกสร้างเรือง39
314เด็กหญิงประภัสสร กุลวุฒิ มารีวิทยา39
315เด็กหญิงดิษยา กิ่งทวยหาญ มารีวิทยา39
316เด็กชายพีระ มัดถา มารีวิทยา39
317เด็กหญิงศุภณิชา บุญพบ มารีวิทยา39
318เด็กหญิงศุภาพร ภูทองเงิน อนุบาลวัดพระโต39
319เด็กหญิงศศิภากรณ์ ทองทิพย์ บ้านโนนแย้39
320เด็กชายกฤษฎาวุฒิ เพชรคง บ้านดินดำ39
321เด็กหญิงดมลวรรณ จันทรืดี อนุบาลวัดพระโต39
322เด็กหญิงศศินิภา ศรีสมนึก อนุบาลวัดพระโต39
323เด็กหญิงสุรภา สุขสวัสดิ์ บ้านแต้ประชาบำรุง39
324เด็กหญิงรัชดาพร แต้มทอง อนุบาลวัดพระโต39
325เด็กหญิงสุทธิดา สาระบุตร บ้านส้มบ่อย39
326เด็กชายศิริพงษ์ กิจเกียรติ์ อนุบาลอุบลราชธานี39
327เด็กชายณัฐวุฒิ อนุพัฒนดุล อนุบาลอุบลราชธานี39
328เด็กหญิงเบญญภา ศรีลาชัย อนุบาลศรีประชานุกูล39
329เด็กหญิงวาสิตา ธรรมศรี อนุบาลศรีประชานุกูล39
330เด็กชายศิรสิทธิ์ ฟองภู่ อนุบาลศรีประชานุกูล39
331เด้กชายศิรินัย พลดอน อนุบาลศรีประชานุกูล39
332เด็กหญิงนัจนันท์ ผิวดี อนุบาลศรีสะเกษ39
333เด็กหญิงณัฐธิดา ชมภูวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษ39
334เด็กหญิงพนิดา ไชยพันธ์ บ้านแต้ (ประชาบำรุง)38
335เด็กหญิงณัฐริกา กันหะบุตร บ้านโพนค้อ38
336เด็กหญิงณัฐพร บุษบงศ์ อนุบาลน้ำเพชร38
337เด็กชายสันทัด สุราต บ้านหนองสังข์38
338เด็กหญิงธัญญาพร วันทา อนุบาลวัดพระโต38
339เด็กหญิงสุภาวิดา ผลอ้อ มารีวิทยา38
340เด็กหญิงวาลินีย์ มิตรโสม บ้านหนองระเยียว38
341เด็กชายณรงศักดิ์ ปัตพี บ้านแก้ง38
342เด็กหญิงสุทธาสินี พระพรหม อนุบาลวัดพระโต38
343เด็กหญิงกฤตยา พาวงษ์ อนุบาลวัดพระโต38
344เด็กหญิงธิติสุดา จิตโชติ อนุบาลวัดพระโต38
345เด็กหญิงสุพิชชาพร ไชยราช อนุบาลวัดพระโต38
346เด็กหญิงเจนจิดา สมดา อนุบาลวัดพระโต38
347เด็กหญิงศุภธินี อุทัย อนุบาลวัดพระโต38
348เด็กหญิงวรรณพร พิลากรณ์ อนุบาลวัดพระโต38
349เด็กชายธีรภัทร ลาลี อนุบาลศรีสะเกษ38
350เด็กหญิงจุฑามาส บุญมี อนุบาลศรีประชานุกูล38
351เด็กหญิงญานัจฉรา พันธ์กว้าง อนุบาลศรีสะเกษ38
352เด็กหญิงเกษมณี บุษบงค์ อนุบาลยางชุมน้อย38
353เด็กหญิงสินทรัพย์ วงค์คูณ อนุบาลยางชุมน้อย38
354เด็กชายคณพศ ยุภาศ อนุบาลศรีสะเกษ38
355เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์ คันธบุตร อนุบาลศรีสะเกษ38
356เด็กชายภูมิ ผลวิสุทธิ์ อุบลวิทยาคม38
357เด็กชายศุภณัฐ ธนะศรี อุบลวิทยาคม38
358เด็กชายภูรินทร์ ภูธา มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม38
359เด็กหญิงปาริชาติ หิรัญวัชรวงศ์ อนุบาลวัดพระโต38
360เด็กหญิงระพีพัฒน์ นาโพธิ์ บ้านโพนค้อ37
361เด็กหญิงรติกาญจน์ ภูมี อนุบาลอุทุมพร37
362เด็กชายศุภชัย จำปาใด บ้านดงบัง37
363เด็กหญิงปนัดดา มณีวงษ์ อนุบาลน้ำเพชร37
364เด็กหญิงธรภรณ์ สีทา มารีวิทยา37
365เด็กหญิงนภัทร จตุรพรรัตนะพันธ์ มารีวิทยา37
366เด็กหญิงณัฐวรรณ เพชรสมัย มารีวิทยา37
367เด็กหญิงรัชฎาพร คันศร บ้านแก้ง37
368เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แสนปลื้ม อนุบาลวัดพระโต37
369เด็กหญิงชุตินันท์ พันหมุด อนุบาลวัดพระโต37
370เด็กหญิงพลอยไพลิน ลำภา อนุบาลวัดพระโต37
371เด็กหญิงวราภรณ์ นานอก อนุบาลวัดพระโต37
372เด็กชายญานิน ศรีพูล อนุบาลวัดพระโต37
373เด็กหญิงเจดมณี อภัยศิลา บ้านกระแชงฯ37
374เด็กชายณัฐชนน เพชรดี อนุบาลศรีประชานุกูล37
375เด็กชายสุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล อนุบาลศรีสะเกษ37
376เด็กหญิงชัญญานุช ชาลี อนุบาลยางชุมน้อย37
377เด็กชายธนัตถ์ ประสานเสียง อนุบาลศรีสะเกษ37
378เด็กหญิงณิชากาล บุญมา อนุบาลวัดพระโต37
379เด็กหญิงนพรดา พวงลอย บ้านแต้ (ประชาบำรุง)36
380เด็กหญิงปริญดา หันไชยุงวา อนุบาลศรีสะเกษ36
381เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ จำปาตัน อนุบาลศรีสะเกษ36
382เด็กหญิงณัฐกานต์ ศินะภา อนุบาลศรีสะเกษ36
383เด็กชายศุภกาญจน์ เบ็ญจรูญ อนุบาลน้ำเพชร36
384เด็กชายวีธวัส หวษ์ศิลา บ้านหนองสังข์36
385เด็กหญิงอรชพร ก่อสกุล อนุบาลวัดพระโต36
386เด็กหญิงกมลชนก บุญศรี อนุบาลวัดพระโต36
387เด็กหญิงสุชาดา ทุมไพร บ้านโพนยาง36
388เด็กชายนราธิป บังเอิญ บ้านโพนยาง36
389เด็กหญิงสุดารัตน์ ภูลสวัสดิ์ บ้านโพนยาง36
390เด็กหญิงเกศินี ศรีชัย บ้านดินดำ36
391เด็กชายวันชัย พานิช บ้านหนองระเยียว36
392เด็กหญิงวรนารี สุทธิใส อนุบาลวัดพระโต36
393เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสังขาร อนุบาลวัดพระโต36
394เด็กหญิงวราภรณ์ สุระโคตร อนุบาลศรีประชานุกูล36
395เด็กชายนิติพงษ์ พงษ์วิเศษ อนุบาลศรีสะเกษ36
396เด็กชายสิรวิชญ์ พุ่มอำพร อนุบาลศรีสะเกษ36
397เด็กหญิงณัฐริกา สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย36
398เด็กหญิงณิชกานต์ อาษาราช อนุบาลอุทุมพรพิสัย36
399เด็กชายรัชชานนท์ ก้านเหลือง อนุบาลศรีสะเกษ36
400เด็กหญิงพรนัชชา ชัยรักษ์ อุบลวิทยาคม36
401เด็กหญิงกานต์วรัญญา รักเพื่อน บ้านแต้ (ประชาบำรุง)35
402เด็กหญิงธะนิกฐา เกื้อกูล บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)35
403เด็กหญิงเอมอร ลุนคำโต บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)35
404เด็กชายรัชนาท ร่มบุญทวี อนุบาลศรีสะเกษ35
405เด็กหญิงชลลดา ไพรบึง อนุบาลไพรบึง35
406เด็กหญิงสิรินนาถ วรรณา บ้านดงบัง35
407เด็กหญิงกฤตยาณี โหมดนอก มารีวิทยา35
408เด็กชายพลวัฒน์ กาพย์พิกุล มารีวิทยา35
409เด็กหญิงรันธิดา อำพันธ์ บ้านโพนยาง35
410เด็กหญิงกรกนก สมภาค อนุบาลอุทุมพรพิสัย35
411เด็กหญิงรัตติกานต์ กกม่วง บ้านดินดำ35
412เด็กหญิงฐิติชญา ดวงดาว อนุบาลขุนหาญ35
413เด็กชายภานุพงษ์ สินศิริ อนุบาลขุนหาญ35
414เด็กหญิงชลันดา ทองทิพย์ บ้านโนนแย้35
415เด็กหญิงอรประภา คำพินิจกุลเดช อนุบาลวัดพระโต35
416เด็กหญิงกมลวรรณ แสงอรุณสดใส อนุบาลวัดพระโต35
417เด็กหญิงนุชนาฏ พรมจันทร์ อนุบาลวัดพระโต35
418เด็กชายเอกราช วิชัยกุล อนุบาลศรีสะเกษ35
419เด้กหญิงศศิกานต์ หิตะชาติ อนุบาลศรีประชานุกูล35
420เด็กหญิงปานอธิษฐาน โสดาพรม อนุบาลศรีประชานุกูล35
421เด็กหญิงกมล จันทลา อนุบาลศรีประชานุกูล35
422เด็กหญิงไพลิน ทองเลิศ อนุบาลศรีประชานุกูล35
423เด็กหญิงจารุวรรณ ดำดิน บ้านหนองออ35
424เด็กชายสิทธิ์ทวี แก้วอุดร บ้านหนองออ35
425เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฉิมพินิจ บ้านท่าคอยนาง35
426เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญสัตย์ อนุบาลศรีสะเกษ35
427เด็กหญิงจิระวรรณ อินทศร บ้านแต้ (ประชาบำรุง)34
428เด็กหญิงปภาวี ปัญญาคม อนุบาลศรีสะเกษ34
429เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปัดถา บ้านดงบัง34
430เด็กหญิงปวีณา โสภา บ้านดงบัง34
431เด็กหญิงลัดดาวัลย์ พูนผล อนุบาลน้ำเพชร34
432เด็กหญิงศลิษา อุทธามาตย์ อนุบาลน้ำเพชร34
433เด็กหญิงกนิษฐา ดวนใหญ่ มารีวิทยา34
434เด็กหญิงไอศิกา แก่นสาร อนุบาลราษีไศล34
435เด็กชายศิริโชค บัวชุม บ้านแก้ง34
436เด็กหญิงธันย์ชนก ยอดแก้ว อนุบาลวัดพระโต34
437เด็กชายมงคล อาคเนย์ อนุบาลวัดพระโต34
438เด็กชายมานะศักดิ์ แก้วประเสริฐ์ อนุบาลวัดพระโต34
439เด็กชายนิติพงษ์ มากพยับ อนุบาลวัดพระโต34
440เด็กชายอิศรา สิทธิธรรม อนุบาลวัดพระโต34
441เด็กหญิงพรรษชล พงษ์พิละ อนุบาลวัดพระโต34
442เด็กหญิงปัณฑารีย์ ขันติวงศ์ อนุบาลวัดพระโต34
443เด็กหญิงวิชญาดา บัวจรูญ อนุบาลวัดพระโต34
444เด็กหญิงธัญนาฎ งอมสงัด อนุบาลวัดพระโต34
445เด็กหญิงนันนภัส สะโสดา อนุบาลวัดพระโต34
446เด้กหญิงสุนิชา หนุนวงศ์ อนุบาลวัดพระโต34
447เด็กหญิงเกษร จันเพ็ญ บ้านสะเดาใหญ่34
448เด็กหญิงเบญจมาศ สุดดี บ้านสะเดาใหญ่34
449เด็กหญิงศศิธร ศรีเมือง อนุบาลวัดพระโต34
450เด็กชายคีตภัทร เทพแข็ง อนุบาลศรีประชานุกูล34
451เด็กหญิงฐานิกา ศรีวสุิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ34
452เด็กหญิงสุธานาฏ เรืองหงษา เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)34
453เด็กหญิงโสภิดา พิมพ์โคตร อนุบาลยางชุมน้อย34
454เด็กชายทองด้วง ดวงแสง อนุบาลยางชุมน้อย34
455เด็กชายกฤตย แสงกล้า อนุบาลศรีสะเกษ34
456เด็กหญิงศรัญย์พร ศรีบุรินทร์ อุบลวิทยาคม34
457เด็กชายนวพล บุญจรัส อนุบาลศรีสะเกษ33
458เด็กชายสุธีวัฒน์ ยอดกันยาบุตร อนุบาลศรีสะเกษ33
459เด็กชายกฤตภัค ธรรมณูญ มารีวิทยา33
460เด็กหญิงชนกนันท์ พันธ์มี อนุบาลวัดพระโต33
461เด็กหญิงประกายดารา พันธ์คำ อนุบาลวัดพระโต33
462เด็กชายคณพศ คำมะกูล อนุบาลวัดพระโต33
463เด็กชายพงศกร ไชยสุวรรณ อนุบาลขุนหาญ33
464เด็กหญิงชญานินทร์ ศรีหวาด อนุบาลวัดพระโต33
465เด็กหญิงปริยา สินไชย อนุบาลวัดพระโต33
466เด็กหญิงสุดารัตน์ สะโสดา อนุบาลวัดพระโต33
467เด็กหญิงศิริมล ทองขาว อนุบาลวัดพระโต33
468เด็กหญิงอัญญาภรณ์ ระวิชัย อนุบาลวัดพระโต33
469เด็กหญิงธณิกานต์ ขาวงาม อนุบาลวัดพระโต33
470เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีชื่น อนุบาลวัดพระโต33
471เด็กหญิงเบญจมาศ กรไกร อนุบาลวัดพระโต33
472เด็กชายณัฐพงษ์ คำขาว อนุบาลศรีประชานุกูล33
473เด็กหญิงบุรัสกร อินอะนันต์ อนุบาลศรีสะเกษ33
474เด็กชายปุณยวัฒน์ มั่นดี อนุบาลศรีสะเกษ33
475เด็กชายกฤตเมธ โพธะเลศ อนุบาลศรีสะเกษ33
476เด็กชายเจษฎานนท์ ศรีสนาย อนุบาลอุบลราชธานี33
477เด็กชายธนพงษ์ แสงทอง บ้านฮ่องขาด33
478เด็กหญิงหทัยชนก ภูษา อาเวมารีอา33
479เด็กหญิงธัญพักตร์ สุภัคชัยเลิศ อนุบาลศรีสะเกษ33
480เด็กชายนรา ราพานิช บ้านดงบัง32
481เด็กหญิงกัลยาณี สุพรม อนุบาลศรีสะเกษ32
482เด็กชายจตุพร ทองฤกษฤทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ32
483เด็กชายไชยภัทร หัสษะวีธนเดช อนุบาลศรีสะเกษ32
484เด็กหญิงธารารัตน์ ดวงใจ บ้านดงบัง32
485เด็กชายนรา ราพานิช บ้านดงบัง32
486เด็กชายปราโมทย์ พรมลังกา บ้านโนนแย้32
487เด็กหญิงยุวรี ศรีมะณี บ้านหนองระเยียว32
488เด็กหญิงสุปรียา ศรีมงคล อนุบาลขุนหาญ32
489เด็กหญิงอรทัย บุญเต็ม อนุบาลวัดพระโต32
490เด็กชายอนันตพงษ์ ตั้งปัญญาเวชกุล อนุบาลวัดพระโต32
491เด็กหญิงปนัดดา นามมหาชัย อนุบาลวัดพระโต32
492เด็กหญิงนริศรา ชำนาญกิจ อนุบาลศรีประชานุกูล32
493เด็กชายณัฐวุฒิ กิ่งเกษ บ้านหนองสาดโนนเจริญ32
494เด็กหญิงพัชสินานันท โพธิ์ศรี อนุบาลศรีสะเกษ32
495เด็กชายกฤษณะ นามวงษ์ บ้านจอมวิทยา31
496เด็กหญิงณัฐกานต์ วรงค์ บ้านจอมวิทยา31
497เด็กหญิงกนกวรรณ ขันทะเสน อนุบาลศรีสะเกษ31
498เด็กชายวัชรินทร์ จุลหอม บ้านหางว่าวโนนบัว31
499เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงทอง บ้านหางว่าวโนนบัว31
500เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิทักษา บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)31
501เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ พิษสระ บ้านดงบัง31
502เด็กหญิงภานุมาศ พุทธวงศ์ อนุบาลน้ำเพชร31
503เด็กหญิงวีรยา ไชยรัตน์ อนุบาลน้ำเพชร31
504เด็กหญิงนภารัตน์ เมาลี อนุบาลวัดพระโต31
505เด็กหญิงสุนิสา สมจันทร์ บ้านโพนยาง31
506เด็กหญิงนภัส โคระศรี มารีวิทยา31
507เด็กหญิงภัทรวดี พลมณี อนุบาลขุนหาญ31
508เด็กชายวิทยา ชัยชาญ อนุบาลวัดพระโต31
509เด็กหญิงชลทิชา พิลาวัน อนุบาลวัดพระโต31
510เด็กหญิงกมลรัตน์ เมาลี อนุบาลวัดพระโต31
511เด็กชายชัยชนะ สายชนะ อนุบาลศรีประชานุกูล31
512เด็กชายธีรภัทร เงินบำรุง อนุบาลศรีประชานุกูล31
513เด็กหญิงธัญสุดา เลพล อนุบาลศรีประชานุกูล31
514เด็กชายธวัชชัย วะรงค์ อนุบาลยางชุมน้อย31
515เด็กชายธนาธิป แก้วคำ อนุบาลยางชุมน้อย31
516เด็กชายสิปปกร นาครินทร์ อนุบาลอุทุมพรพิสัย31
517เด็กหญิงสุชิตา พรหมทา อนุบาลศรีสะเกษ31
518เด็กหญิงณฐภัทร ชนานุวัมนื อนุบาลศรีสะเกษ30
519เด็กหญิงนวพรรณ จรรยาเมธากุล อนุบาลศรีสะเกษ30
520เด็กชายณัฐวัชต์ ไชยสิทธิ์ อนุบาลศรีสะเกษ30
521เด็กชายตันติกร พรหมคุณ อนุบาลศรีสะเกษ30
522เด็กหญิงจันทกานต์ ธรรมคุณ บ้านหางว่าวโนนบัว30
523เด็กหญิงอริสา เกษร มารีวิทยา30
524เด็กชายสิริชัย ตั้งจันทรประภาพ อนุบาลวัดพระโต30
525เด็กชายตรีมีซี รัมภูษา อนุบาลวัดพระโต30
526เด็กหญิงณัฐณิชา ราชมงคุล อนุบาลวัดพระโต30
527เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก้วไสย บ้านโพนยาง30
528เด็กหญิงมุขรินทร์ ขันเสน บ้านดินดำ30
529เด็กหญิงสุภรัตน์ จันทสุข อนุบาลวัดพระโต30
530เด็กหญิงเกวลิน นามพรม อนุบาลวัดพระโต30
531เด็กหญิงญาดา นนทะโคตร อนุบาลวัดพระโต30
532เด็กชายณัฐพล สารพล อนุบาลวัดพระโต30
533เด็กหญิงธิดารัตน์ อองไชย บ้านโปร่ง30
534เด็กชายนพกร กุชโร อนุบาลศรีประชานุกูล30
535เด็กชายทีปกร พันธุ์วิไล บ้านพันรำ30
536เด็กชายอดิศักดิ์ เฟ้ากระจอด มารีวิทยา30
537เด็กหญิงศุภาพิชย์ ยาเคน อนุบาลศรีสะเกษ30
538เด็กหญิงชุติวรรณ วสุทิพย์เจริญ อุบลวิทยาคม30
539เด็กหญิงอุดมพร จันทร์สมุด วัดหลวงวิทยา29
540เด็กหญิงกีรติ พงศ์พีระ บ้านเอกสร้างเรือง29
541เด็กหญิงกานาต์ทิชา บุญทรัพย์ มารีวิทยา29
542เด็กหญิงภัทรสุดา คะตะวงศ์ มารีวิทยา29
543เด็กหญิงลินลาณี ทรงงาม อนุบาลวัดพระโต29
544เด็กหญิงอินธิรา โตเรือง อนุบาลวัดพระโต29
545เด็กชายเกียรติพงษ์ ด้วงนิล บ้านโนนแย้29
546เด็กหญิงจิราวรรณ โครพ บ้านแก้ง29
547เด็กหญิงมาริสา วงศ์บ้านดู่ อนุบาลขุนหาญ29
548เด็กชายฐากร อิสระพงษ์ อนุบาลขุนหาญ29
549เด็กชายนฤเบศร์ พรรษา อนุบาลวัดพระโต29
550เด็กหญิงปานฤดี เสาเวียง อนุบาลวัดพระโต29
551เด็กหญิงจรัสวดี จันตะ อนุบาลวัดพระโต29
552เด็กหญิงธนาภรณ์ บุญวัน อนุบาลวัดพระโต29
553เด้กชายภูมินทร์ ควินรัมย์ อนุบาลวัดพระโต29
554เด็กหญิงภคินี ท้าวแก้ว อนุบาลวัดพระโต29
555เด้กหญิงสุทธิดา โพธิ์ทอน อนุบาลวัดพระโต29
556เด็กหญิงบุษราภรณ์ ยอดแก้ว อนุบาลวัดพระโต29
557เด็กชายคเชนทร์ ชอนบุรี อนุบาลวัดพระโต29
558เด็กหญิงปรารถนา โคตรพันธ์ อนุบาลวัดพระโต29
559เด็กหญิงวิภาภรณ์ จำปาหอม อนุบาลวัดพระโต29
560เด็กชายปัณณธร ศรบุญทอง อนุบาลวัดพระโต29
561เด็กหญิงอรรถยา คีตะพันธ์สังวรณ์ อนุบาลศรีประชานุกูล29
562เด็กหญิงภัคภร ฐานมั่นคงกล อนุบาลศรีสะเกษ29
563เด็กชายอัษฎาวุธ มณีวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย29
564เด็กหญิงพิมพ์นภัทร เสมอภาค อนุบาลอุทุมพรพิสัย29
565เด็กหญิงรัตนสุดา นาคถมยา อนุบาลศรีสะเกษ29
566เด็กชายคามิน ผลดี อาเวมารีอา29
567เด็กชายศรัณย์ ชาญประดิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ28
568เด็กหญิงกิตติยา ทำมา บ้านหางว่าวโนนบัว28
569เด็กหญิงขนิษฐา ชัยชนะ อนุบาลน้ำเพชร28
570เด็กชายวรต สิงหลอด บ้านหนองสังข์28
571เด็กหญิงปิยาอร มงคลโคตร มารีวิทยา28
572เด็กหญิงสุภาวดี สำเภา บ้านโพนยาง28
573เด็กชายนิธิกร สำเภา บ้านโพนยาง28
574เด็กหญิงอริสรา ฑีฆา บ้านโนนแย้28
575เด็กหญิงเกษราลักษณ์ ทองทิพย์ บ้านโนนแย้28
576เด็กหญิงวรนิษฐา น้อยมิ่ง บ้านโนนแย้28
577เด็กชายอรรถชัย พันธ์ทอง บ้านโนนแย้28
578เด็กชายฐานันท์ นครไชย อนุบาลราษีไศล28
579เด็กชายกฤษณะ อุไรเรืองศรี อนุบาลวัดพระโต28
580เด็กหญิงอริญช์ยา งามจันทร์ มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม28
581เด็กหญิงภัทรวดี เดือนเพ็ง บ้านหนองออ28
582เด็กหญิงลลิตา ศิริสวัสดิ์ อนุบาลศรีสะเกษ28
583เด็กชายกวิน เกตุพงษ์พันธ์ อุบลวิทยาคม28
584เด็กชายจีระวัฒน์ สาลี มารีวิทยา28
585เด็กชายธีระศักดิ์ แสงทอง บ้านดงบัง27
586เด็กหญิงไพลีน สันติทรัพย์พูน อนุบาลศรีสะเกษ27
587เด็กหญิงบุณยมินทร์ บุญเหลือ อนุบาลศรีสะเกษ27
588เด็กหญิงรัชฎาพร บุรกรณ์ บ้านดงบัง27
589เด็กชายธีระศักดิ์ แสงทอง บ้านดงบัง27
590เด็กชายศิริวัฒน์ ศิริวุฒิ มารีวิทยา27
591เด็กชายธนดล โพธิ์วัฒน์ มารีวิทยา27
592เด็กชายธนากร เรืองทอง อนุบาลวัดพระโต27
593เด็กหญิงศกลวรรณ ศรีชาลี อนุบาลวัดพระโต27
594เด็กหญิงสุดารัตน์ พิมพ์ทอง อนุบาลวัดพระโต27
595เด็กหญิงสุทธิชา ชาติสีหราช อนุบาลวัดพระโต27
596เด็กหญิงกัญยาณี พันธะ อนุบาลวัดพระโต27
597เด็กชายธวัชชัย ศิลาโชติ บ้านเอกสร้างเรือง27
598เด็กชายรัตนากร ทองใบ บ้านหนองระเยียว27
599เด็กชายจิรศักดิ์ โทนะพันธ์ บ้านแก้ง27
600เด็กหญิงเพชรลดา โพธิ์ชัยหล้า อนุบาลขุนหาญ27
601เด็กชายภานุเดช คำเพราะ อนุบาลวัดพระโต27
602เด็กหญิงอารยา เข็มกลัด อนุบาลวัดพระโต27
603เด็กหญิงธันยาพร ศิริบูรณ์ บ้านขาม27
604เด็กชายศักดิ์นริทร์ ศรีมงคล อนุบาลศรีประชานุกูล27
605เด็กชายปิยมินทร์ จำปา อนุบาลศรีประชานุกูล27
606เด็กชายภัคพงษ์ บุญสม บ้านดู่27
607เด็กชายปภพ พงษ์พล มารีวิทยา27
608เด็กหญิงจีรณัฐ อุ่นจันทร์ อนุบาลยางชุมน้อย27
609เด็กหญิงมณีรัตน์ บูรณะ บ้านท่าคอยนาง27
610เด็กชายธเนศวร บุญจูง บ้านท่าคอยนาง27
611เด็กชายทีปกร เชื้อนิล อุบลวิทยาคม27
612เด็กหญิงอริศรา ชาติมนตรี บ้านจอมวิทยา26
613เด็กหญิงกิตติมาภรณ์ ชาลี บ้านจอมวิทยา26
614เด็กชายมงคล สมณา บ้านดงบัง26
615เด็กชายอภิรักษ์ ราชรัมย์ อนุบาลน้ำเพชร26
616เด็กชายธนกร บุญสาลี อนุบาลศรีสะเกษ26
617เด็กชายณัฐวุฒิ เสาเวียง อนุบาลวัดพระโต26
618เด็กชายนันทวัจน์ จันทร์เกื้อ อนุบาลวัดพระโต26
619เด็กหญิงเกศกนก โพธิ์ศรี อนุบาลวัดพระโต26
620เด็กหญิงสิริยากร ศรีโสภา อนุบาลวัดพระโต26
621เด็กหญิงพรทิพย์ กาหลง บ้านโพนยาง26
622เด็กชายสิทธพงษ์ พรหมธร มารีวิทยา26
623เด็กชายภูมิรัฐ รุงพัฒนาชัยกุล อนุบาลศรีสะเกษ26
624เด็กหญิงเกษสุดา คำโสภา บ้านดินดำ26
625เด็กชายธวัชชัย สอนศรี อนุบาลวัดพระโต26
626เด็กหญิงเกตุอารีย์ แซ่ลี้ อนุบาลวัดพระโต26
627เด็กชายชัชพล ลำเฟือย อนุบาลวัดพระโต26
628เด็กชายชัยวัฒน์ ตามบุญ อนุบาลวัดพระโต26
629เด็กหญิงใกล้รุ่ง ผ่องศรี อนุบาลวัดพระโต26
630เด็กหญิงสิริธร พรหมสุวรรณ อนุบาลวัดพระโต26
631เด็กหญิงนภัสกร เจือจันทร์ อนุบาลศรีประชานุกูล26
632เด็กชายจรัญพัฒน์ บุญจูง อนุบาลศรีประชานุกูล26
633เด็กหญิงธนกร สาลี เทศบาล 1 (วัดเจียงอี)26
634เด็กหญิงรัชนก นภาวัมนดำรงค์ อนุบาลศรีสะเกษ25
635เด็กหญิงนภาภรณ์ สุพรรณ อนุบาลไพรบึง25
636เด็กชายอุมารินทร์ กลิ่นศรีสุข บ้านดงบัง25
637เด็กชายเจริญฤทธิ์ ศิลาพันธ์ บ้านหนองสังข์25
638เด็กหญิงมธุรส เนตรพันทัง มารีวิทยา25
639เด็กหญิงปรียาภรณ์ ใจสาร มารีวิทยา25
640เด็กหญิงเกษสุดา ดีพร้อม อนุบาลศรีสะเกษ25
641เด็กชายวิทยา วงษ์เลิศ อนุบาลวัดพระโต25
642เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญลา อนุบาลวัดพระโต25
643เด็กหญิงยุภารัตน์ วงศ์คำจันทร์ อนุบาลวัดพระโต25
644เด็กหญิงทักษิณ สมาน บ้านโพนยาง25
645เด็กหญิงพัชรินทร์ พิทักษา บ้านเอกสร้างเรือง25
646เด็กหญิงณัฐชา ไทยแท้ อนุบาลวัดพระโต25
647เด็กหญิงฑิตฐิตา ฤกษ์รื่น อนุบาลวัดพระโต25
648เด็กหญิงสาลินี เลิศพันธุ์พรหม อนุบาลศรีสะเกษ25
649เด็กชายกิตติเมธ สอนศรี อนุบาลศรีสะเกษ25
650เด็กหญิงศิริพร ศรบุญทอง มารีวิทยา25
651เด็กหญิงปภาดา ทำบุญ บ้านหางว่าวโนนบัว24
652เด็กชายธวัชชัย แช่ล้อ อนุบาลน้ำเพชร24
653เด็กชายชนะชัย มุลดับ บ้านหนองสังข์24
654เด็กชายเควิน โมลเดล มารีวิทยา24
655เด็กหญิงศิวิมล โคษาราช อนุบาลวัดพระโต24
656เด็กหญิงอารียา ผลดี อนุบาลวัดพระโต24
657เด็กชายณัฐวัตน์ มูลติด บ้านโพนยาง24
658เด็กหญิงนริศรา ลาดมุงคุล บ้านโนนแย้24
659เด็กชายวัชรพล ทิพานนท์ บ้านเอกสร้างเรือง24
660เด็กหญิงรุจิกาญจน์ พรมสุวรรณ อนุบาลวัดพระโต24
661เด็กหญิงมานิตา แสงอรุณ อนุบาลวัดพระโต24
662เด็กชายรัชชานนท์ อินธิเดช อนุบาลวัดพระโต24
663เด็กหญิงชลิดา บุญขาว อนุบาลศรีประชานุกูล24
664เด็กชายอานนท์ อินทนนท์ อนุบาลศรีประชานุกูล24
665เด็กชายสหัสวรรษ จันทร์ศรี อนุบาลศรีประชานุกูล24
666เด็กหญิงสิริมาศ โตมาก อนุบาลศรีสะเกษ24
667เด็กหญิงปภัสราภรณ์ เพ่งพนม อนุบาลศรีสะเกษ24
668เด็กชายวุธนา ชาติมนตรี อนุบาลยางชุมน้อย24
669เด็กหญิงอรญ์ชยา ไชยนาม สระกำแพงวิทยาคม24
670เด็กชายคณาธิป ธรรมบุตร อนุบาลศรีสะเกษ24
671เด็กหญิงชุติมา ตายูเคน มารีวิทยา23
672เด็กชายรุ่งโรจน์ บุตรธรรมมา อนุบาลวัดพระโต23
673เด็กหญิงวรรณษา จรุงศรี อนุบาลวัดพระโต23
674เด็กชายครรชิต ภูลสวัสดิ์ บ้านโพนยาง23
675เด็กหญิงสุธิมา ธรรมธร มารีวิทยา23
676เด็กชายจักรพงษ์ คำภาษา อนุบาลวัดพระโต23
677เด็กชายพันธ์พจน์ ขันวงศ์ อนุบาลวัดพระโต23
678เด็กหญิงอรัญญา พรหมมา อนุบาลวัดพระโต23
679เด็กหญิงกิตติญา อุทุม อนุบาลวัดพระโต23
680เด็กหญิงสหฟ้า ก่อแก้ว อนุบาลวัดพระโต23
681เด็กหญิงสุกัญญา อารีย์ บ้านโปร่ง23
682เด็กหญิงชิติกาญจน์ นามวงศ์ อนุบาลศรีประชานุกูล23
683เด็กหญิงศราภรณ์ ถ้ำทอง บ้านหนองออ23
684เด็กหญิงณัฐกมล ดวงสมร อนุบาลศรีสะเกษ23
685เด็กชายโสภณรัชณ์ สายกัลยา อนุบาลศรีสะเกษ23
686เด็กชายรัตตัญญู กิตติธนากร มารีวิทยา23
687เด็กหญิงพิมพิไล ภูทองใบ วัดหลวงวิทยา22
688เด็กหญิงปิยดา มิ่งขวัญ บ้านหางว่าวโนนบัว22
689เด็กชายธนพล นราศรี อนุบาลวัดพระโต22
690เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชนะชัย อนุบาลวัดพระโต22
691เด็กหญิงสุทธิดา เชื้อหงษ์ อนุบาลวัดพระโต22
692เด็กชายกิตติพงษ์ มณีแผง บ้านเอกสร้างเรือง22
693เด็กหญิงกันยา ยศจันทึก อนุบาลวัดพระโต22
694เด็กหญิงสุกฤตา สุวรรณศรี อนุบาลวัดพระโต22
695เด็กชายนิติวุฒิ โสตินัย อนุบาลวัดพระโต22
696เด็กชายวิฑูร์ บำรุงกิจ อนุบาลวัดพระโต22
697เด็กชายบุญยธร วิเศษสังข์ อนุบาลศรีสะเกษ22
698เด็กหญิงฐาปนี ฤกษ์ยาม อนุบาลยางชุมน้อย22
699เด็กหญิงจิราพร ศรีนาม อนุบาลยางชุมน้อย22
700เด็กชายธีระเดช บุษบงก์ อนุบาลยางชุมน้อย22
701เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีนาม อนุบาลยางชุมน้อย22
702เด็กหญิงเบญจวรรณ ศรีนาม อนุบาลยางชุมน้อย22
703เด็กชายเสฎฐวุฒิ ปักการะสังข์ มารีวิทยา22
704เด็กหญิงขนิษฐา ทรงกลด บ้านหางว่าวโนนบัว21
705เด็กหญิงณริสสา ไชยาคำ มารีวิทยา21
706เด็กชายธนดล เจตินัย มารีวิทยา21
707เด็กชายอภิศักดิ์ บุญมา บ้านหนองระเยียว21
708เด็กชายภานุ สมใจ อนุบาลวัดพระโต21
709เด็กชายนันทวัฒน์ ปักษา อนุบาลวัดพระโต21
710เด็กชายธนากฤต เงางอ มารีวิทยา20
711เด็กหญิงปิยะดา สิงห์ชาติ อนุบาลวัดพระโต20
712เด็กชายภาณุพงษ์ มณีนิล อนุบาลวัดพระโต20
713เด็กหญิงปิยะธิดา เครื่องทอง อนุบาลวัดพระโต20
714เด็กชายพีรภัทร เทพแสง อนุบาลศรีประชานุกูล20
715เด็กชายไรวิน บุษบงก์ อนุบาลยางชุมน้อย20
716เด็กหญิงรสสุคนธ์ โพธิ์งาม อนุบาลอุทุมพรพิสัย20
717เด็กชายพัลลภ สมบัติ อุบลวิทยาคม20
718เด็กหญิงปัณฑารีย์ ธนะศรี อนุบาลอุบลราชธานี20
719เด็กชายธีรเทพ กาบแก้ว อนุบาลอุบลราชธานี20
720เด็กหญิงวรรณภา เจริญศิลป์ บ้านดงบัง19
721เด็กชายธนวัฒน์ อรุณศรี มารีวิทยา19
722เด็กชายสหรัฐ สังสหชาติ อนุบาลวัดพระโต19
723เด็กชายณัฐพงษ์ พิมพ์ศรี อนุบาลวัดพระโต19
724เด็กหญิงทิพย์วารี โสพัฒน์ บ้านเอกสร้างเรือง19
725เด็กหญิงปิยะดา พัวคำ อนุบาลวัดพระโต19
726เด็กชายอนุพันธ์ สำแดงภัย อนุบาลวัดพระโต19
727เด็กหญิงกนกพร ชมภูพาน อนุบาลวัดพระโต19
728เด็กชายกษิดิศ เพชรสิทธิ์ อนุบาลกันทรารมย์19
729เด็กชายกอบลาภ นนท์ตา อนุบาลศรีสะเกษ18
730เด็กชายจตุพล เสนาะ บ้านดงบัง17
731เด็กหญิงปนัดดา จูมทอง อนุบาลวัดพระโต17
732เด็กหญิงวัลนิภา สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อย17
733เด็กชายอธิวัฒน์ กันหะบุตร บ้านหางว่าวโนนบัว16
734เด็กหญิงอินทิรา โพธิ์ บ้านเอกสร้างเรือง15
735เด้กชายวรเมธ บุษบงค์ อนุบาลศรีสะเกษ14
736เด็กหญิงศิริรุ่ง วงศ์ทวี อนุบาลวัดพระโต13
737เด็กชายขวัญชัย พลสมบัติ อนุบาลวัดพระโต12
738เด็กหญิงกนกวรรณ ขันทะเสน อนุบาลศรีสะเกษ10
739เด็กชายอภิชัย หมื่นชนะสงคราม บ้านจอมวิทยาขาดสอบ
740เด็กหญิงศิวมิณ สังข์วงษ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
741เด็กชายศิรชัช จัดดี อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
742เด็กหญิงปพิชญา มนตรีโพธิ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
743เด็กหญิงอริศรากร โสภาบุตร อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
744เด็กหญิงธันวาพร ถาวร อนุบาลอุทุมพรขาดสอบ
745เด็กชายอนพัทย์ บุญพบ อนุบาลอุทุมพรขาดสอบ
746เด็กหญิงอัสรา ทองกลม อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
747เด็กหญิงกษมาวดี จิเศษสังข์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
748เด็กหญิงกิตติมา บุญวัน อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
749เด็กหญิงธนัญญา จิตรันติกุล อนุบาลบ้านเด็กขาดสอบ
750เด็กหญิงกนกวรรณ อมรโรจนวรวุฒิ อนุบาลอุทุมพรขาดสอบ
751เด็กชายชิษณุพงศ์ ไชยจันดา บ้านดงบังขาดสอบ
752เด็กหญิงภัทราวดี ขอสินกลาง อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
753เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ เกษาชาติ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
754เด็กชายหฤษต์ แซ่ลิ้ม มารีวิทยาขาดสอบ
755เด็กหญิงผกามาศ โรงเจริญทรัพย์ มารีวิทยาขาดสอบ
756เด็กชายวริทร์ธร กิระปรมีพงษ์ มารีวิทยาขาดสอบ
757เด็กหญิงจรรยาพร สุโพธิ์ มารีวิทยาขาดสอบ
758เด็กหญิงนลพรรณ สืบทรัพย์ มารีวิทยาขาดสอบ
759เด็กหญิงสุริดา สังฆคุณ อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
760เด็กหญิงสุชาดา โนโชติ อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
761เด็กหญิงมาลีเนตร ชิณวงศ์ อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
762เด็กหญิงลลิตา พรหมมา อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
763เด็กหญิงแก้วฟ้า สมสัตย์ นิคมสร้างตนเองฯขาดสอบ
764เด็กชายเจษฎานนท์ สีสนาย อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
765เด็กหญิงศิรดา คงสวัสดิ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
766เด็กหญิงชลิดา ดอนชัยธนากูล อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
767เด็กหญิงปิยรัฒน์ วรุณธรรม อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
768เด็กหญิงณิชากร แถวทัศน์ อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
769เด้กหญิงสิริยากร ส่วงเมา อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
770เด็กชายณัฐพงศ์ ยุวศิรินันท์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
771เด็กหญิงภทรกมล อ่อนคำ อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
772เด็กหญิงสโรชา ดนีซ้ง อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
773เด็กหญิงลภัสรดา ลุนพรม อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
774เด็กหญิงทัศนีย์ ภักดี อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
775เด็กหญิงบุญยาพร แก้ววงศา อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
776เด็กหญิงรวิศรา คิอาคิ อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
777เด็กหญิงกฤติกา เสนาะพิญ อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
778เด็กหญิงเขมจิรา พรหมมาศ อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
779เด็กหญิงชณัญธิดา สิรยวุฒิไกร อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
780เด็กหญิงสุมณฑา ธรรมมัครกุล อนุบาลอุบลราชธานีขาดสอบ
781เด็กหญิงวิภาภรณ์ จำปาหอม อนุบาลวัดพระโตขาดสอบ
782เด็กชายสารัช จันทร์ดา อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
783เด็กชายพงศธร อินตะนัย อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
784เด็กหญิงปิยะพร สืบสุนทร อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
785เด็กชายชนวัฒน์ ศิริชาติ อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
786เด็กชายอนุภัทร ดวงใจ อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
787เด็กชายวีรภัทธ สิริโชติกุล อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
788เด็กหญิงชลดา แดงงาม อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
789เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ลาลุน อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
790เด็กหญิงหทัยมาศ สามสี อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
791เด็กชายพุฒิพัฒน์ สิริพงศ์ชัย อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
792เด็กหญิงวีรภัทร สิริโชติกุล อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
793เด็กหญิงอธิชา รัตนบำรุง อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
794เด็กหญิงกานต์สินี รุจิระพงศ์ชัย อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
795เด็กชายจิรายุทธ สาลีบุตร อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
796เด็กหญิงประภัสสร โสภาบุตร อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
797เด็กหญิงนรินทิพย์ ทองอ่อน อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
798เด็กหญิงวิชญาพร พลสมบัติ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
799เด็กหญิงมนสิชา สุมาวรรณ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
800เด็กชายพีระณัฐ ดวงกุลวรเสฏฐ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
801เด็กหญิงจิรสุดา จอมกระโทก อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
802เด็กหญิงศศิรดา แก้วแดง อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
803เด็กหญิงจิดาภา สีหะวงษ์ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
804เด็กชายสิทธินนท์ ภิญโญ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
805เด็กชายธนาดล แก้วคำ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
806เด็กชายสุรเชษฐ์ สารรักษ์ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
807เด็กหญิงอรทัย บุษบงก์ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
808เด็กหญิงพัทธพิมล สอนสี อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
809เด็กชายกิตติภูมิ สืบสิงห์ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
810เด็กชายกำธรพล ทองอินทร์ อนุบาลยางชุมน้อยขาดสอบ
811เด็กชายณัฐพล เจริญยิ่ง อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
812เด็กชายคมชาญ ประถมบุตร อนุบาลศรีประชานุกูลขาดสอบ
813เด็กชายนันทวัฒน์ บุญกอง อนุบาลน้ำเพชรขาดสอบ
814เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
815เด็กชายธรณ์เทพ ศรีเมือง อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
816เด็กชายวิพุธ ลาลุน อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
817เด็กหญิงวิภาดา มโนวงศ์ อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
818เด้กหญิงณัฏฐ์ชนิดา อินตะนัย อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
819เด็กหญิงขวัญกมล บุญเสริม อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
820เด็กชายสีหสมภพ สิทธิสาร อนุบาลศรีสะเกษขาดสอบ
821เด็กชายกานต์ทวี แพทย์เพียร อุบลวิทยาคมขาดสอบ
822เด็กชายอิสระพงษ์ สีชนะกูล อนุบาลอุทุมพรพิสัยขาดสอบ

[ กลับหน้าหลัก ]


จัดสอบแข่งขันโดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ