หน้าหลัก สสก. ระเบียบการแข่งขัน สมัครแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร จัดการระบบ กระดานข่าว

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล สอบแข่งขันเยาวชนคนเก่ง รร.สตรีสิริเกศ ปี 2554 [ กลับหน้าหลัก ]
ที่ ชิ่อนักเรียน ชั้น/โรงเรียน วิชาสอบ คะแนนที่ได้ ลำดับที่ รางวัล ทุนการศึกษา สิทธิพิเศษ
1เด็กหญิงวิรัลยา บุญส่งสตรีสิริเกศart01421 ชนะเลิศ 700
2เด็กชายชาญวิทย์ บุญอ้อมสตรีสิริเกศart01421 ชนะเลิศ 700
3เด็กหญิงชนิษฐา ชาลีสตรีสิริเกศart01421 ชนะเลิศ 700
4เด็กหญิงนฤมล ทองทับสตรีสิริเกศart02401 ชนะเลิศ 1000
5เด็กชายปรเมศ เทวาสตรีสิริเกศart03331 ชนะเลิศ 1000
6เด็กหญิงรัชนีกร ชาติวงค์สตรีสิริเกศcareer01381 ชนะเลิศ 1000
7เด็กหญิงชุติพร ปาระมัตรสตรีสิริเกศcareer02361 ชนะเลิศ 900
8เด็กหญิงอินทิรา ชาญชิตรสตรีสิริเกศcareer02361 ชนะเลิศ 900
9เด็กหญิงเกตณ์นิภา สุขสงวนสตรีสิริเกศcareer03321 ชนะเลิศ 1000
10เด็กชายวรภาศ คำทองดีอนุบาลศรีสะเกษeng01751 ชนะเลิศ 2000 โควตา ม.1
11ด.ญ.นิรัตติยาภรณ์ แสนนาใต้อนุบาลศรีสะเกษsoc01721 ชนะเลิศ 2000 โควตา ม.1
12เด็กหญิงอุไรวรรณ จันทร์สองอนุบาลพยุห์thai01681 ชนะเลิศ 2000 โควตา ม.1
13เด็กหญิงปวิชญา โล้เจริญรัตน์สตรีสิริเกศthai02821 ชนะเลิศ 2000

[ กลับหน้าแรก ]


จัดสอบแข่งขันโดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ